Oposicions para Analista de Laboratori - Sólo Cataluña

Tipo de curso:
Oposiciones
Metodología:
A distancia
Forman en:
Toda España
Nº de horas:
Titulación otorgada:
Emitida por el centro
Precio aprox:
Promoción especial:
No disponible
Requisitos de acceso: a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També podran ser admesos el cónjuge, els descendents i els descendents del cónjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, de la nacionalitat que siguin, sempre que els cónjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d´aquesta edat peró visquin a cárrec dels seus progenitors.

b) Haver complert 18 anys i no superar l´edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Tenir el títol académic de formació professional de segon grau, branca química, técnic superior en análisi i control, o qualsevol altre títol de nivell superior que contingui formació relacionada amb aquests ámbits (com els de Llicenciat en Químiques, Llicenciat en Tecnologies d´Aliments, Enginyer Químic, Bioquímic) o estar en condicions d´obtenir-lo.

Si es tracta d´un títol obtingut a l´estranger, cal disposar de l´homologació corresponent del Ministeri d´Educació, Cultura i Esport.

d) Satisfer els drets d´examen.

e) Posseir la capacitat física i psíquica necessária per a l´exercici de les funcions própies de les places convocades.

f) No estar inhabilitat per a l´exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública.

Aquests requisits s´han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s´han de continuar complint fins a la data de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

JUSTIFICACIÓN / DESCRIPCIÓN DEL CURSO

ATENCIÓN: Este centro sólo atiende solicitudes de CATALUÑA

FASE OPOSICIÓ

Primera prova.

De carácter obligatori i eliminatori. Consta de dos exercicis de carácter eliminatori.

Primer exercici:

consisteix a respondre un qüestionari de 60 preguntes amb quatre respostes alternatives sobre el contingut de la part general del temari del cos técnic d´especialistes de la Generalitat de Catalunya.

El tribunal fixará el temps per realitzar aquest exercici, que no podrá ser superior a 1 hora.

La qualificació de l´exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.

Les respostes errónies es valoraran negativament. Per cada resposta errónia es descomptará una quarta part del valor d´una resposta encertada. Les respostes en blanc no seran tingudes en compte.

Segon exercici:

consisteix a realitzar davant membres del tribunal i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, un exercici de coneixements de llengua catalana que consta de dues parts.

Primera: consisteix en un exercici escrit on s´avaluaran els coneixements práctics de llengua catalana mitjançant cinc blocs de preguntes sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions del cos técnic d´especialistes de la Generalitat de Catalunya, analistes de laboratori.

Segona: s´hi avaluará l´expressió oral mitjançant una conversa i algunes situacions generals de comunicació adients amb les funcions del cos técnic d´especialistes de la Generalitat de Catalunya, analistes de laboratori.

El tribunal fixará el temps per realitzar aquest exercici, que no podrá ser superior a 40 minuts per a la primera part i 20 minuts per a la segona.

La qualificació de l´exercici és d´apte o no apte.

Restaran exempts de la realització d´aquest exercici els aspirants que acreditin estar en possessió del certificat de nivell intermedi de catalá (B) o superior de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent.

També restaran exempts els aspirants que hagin participat i obtingut plaça en un procés de selecció de personal per accedir a l´Administració de la Generalitat de Catalunya en qué hi hagués establerta una prova o exercici de llengua catalana del mateix nivell o superior que el requerit per aquesta convocatória.

Així mateix, en quedaran exempts els aspirants que hagin superat una prova o exercici de llengua catalana del mateix nivell o superior al requerit en aquesta convocatória, en algun dels processos selectius compresos dins l´oferta d´ocupació pública a qué correspon aquesta convocatória.

Segona prova.

De carácter obligatori i eliminatori. Consta de dos exercicis de carácter eliminatori.

Primer exercici:

consisteix a desenvolupar per escrit tres temes, un tema per a cada un dels tres blocs que s´esmenten a continuació. Cada tema será elegit per l´aspirant d´entre els dos temes proposats pel tribunal de cada un dels tres blocs següents: de l´1 al 12; del 13 al 24 i del 25 al 35.

Per a la valoració d´aquest exercici, es tindran en compte els coneixements acreditats per l´aspirant, així com la sistematització i la qualitat de l´expressió escrita.

El tribunal fixará el temps per realitzar aquest exercici, que no podrá ser superior a 2 hores. La qualificació de l´exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.

Segon exercici:

consisteix a resoldre per escrit un supósit práctic d´aplicació dels coneixements del temari, elegit per l´opositor d´entre dos de plantejats pel tribunal sobre matéries objecte de tots els temes de la part específica del temari del cos técnic d´especialistes de la Generalitat de Catalunya, analistes de laboratori

Per a la realització d´aquest exercici, els aspirants poden disposar del material i la documentació en suport paper que considerin convenient, llevat que el tribunal acordi el contrari.

El tribunal fixará el temps per realitzar aquest exercici, que no podrá ser superior a 2 hores.

El tribunal no haurá d´avaluar el segon exercici dels aspirants que hagin obtingut la qualificació de no apte al primer exercici.

La qualificació d´aquests exercicis és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-los és de 5 punts.

La puntuació de la prova es determinará sumant les qualificacions obtingudes en ambdós exercicis.

Per superar la prova caldrá haver superat tots dos exercicis.

Tercera prova.

Consta de dos exercicis.

Primer exercici:

de carácter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

Per tal d´acreditar els coneixements de llengua castellana, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de realitzar un exercici, que consistirá en una redacció de 150 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si s´escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. Aquest exercici será avaluat pel tribunal.

El temps per a la realització d´aquest exercici no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona.

La qualificació d´aquest exercici és d´apte o no apte.

Restaran exempts de realitzar aquest exercici els aspirants que acreditin documentalment davant el tribunal, dins del termini de deu dies a comptar de l´endemá de la publicació de les qualificacions de la primera prova, els coneixements de llengua castellana.

Segon exercici:

de carácter voluntari.

Consisteix a realitzar davant membres del tribunal i, si s´escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, l´exercici voluntari d´acreditació dels coneixements de la llengua estrangera elegida per l´aspirant.

L´exercici consta de dues parts.

Primera: consisteix en la realització d´una traducció directa per escrit d´un text en l´idioma escollit per l´aspirant, sense utilització de diccionari.

Segona: consisteix a mantenir una conversa en l´idioma escollit per l´aspirant.

El temps per a la realització d´aquest exercici no pot ser superior a 1 hora per a la primera part i 15 minuts per a la segona.

La qualificació d´aquest exercici és d´1,5 punts com a máxim.

Només poden realitzar aquest exercici els aspirants que hagin fet constar expressament a la sol·licitud la llengua estrangera escollida (anglés, francés, alemany o italiá), o ho indiquin dins el termini dels deu dies a comptar a partir de l´endemá de l´aprovació de la llista provisional d´aspirants admesos i exclosos.

La qualificació de la fase d´oposició es determinará mitjançant la suma de les puntuacions obtingudes a les proves.

FASE CONCURS

En la fase de concurs, que no té carácter eliminatori, es valoren els serveis prestats en cossos o escales d´administració especial del grup C, analistes de laboratori, fins a la data de publicació de la convocatória, ja sigui com a funcionari de carrera o en virtut d´un nomenament d´interí, d´un contracte de naturalesa laboral, d´un contracte administratiu transitori o d´un contracte administratiu de col·laboració temporal, en qualsevol Administració pública, a raó de 0,15 punts per mes treballat, fins a un máxim de 9,9 punts, és a dir, el 33% de la puntuació total assolible a les proves obligatóries de la fase d´oposició. A aquests efectes, es computará un mes com a 30 dies naturals.

Els serveis prestats en qualitat de personal eventual no es valoren.

En cap cas la puntuació de la fase de concurs no es podrá aplicar per superar les diferents proves de la fase d´oposició.

Els serveis prestats a l´Administració de la Generalitat de Catalunya s´hauran d´acreditar mitjançant una certificació del secretari general del departament corresponent, o de l´órgan en el qual delegui, d´acord amb la informació que consti en el Registre general de personal.

En el supósit de serveis prestats en altres administracions que no constin en el Registre general de personal, aquests s´hauran d´acreditar mitjançant una certificació de l´órgan competent en matéria de personal, o de l´órgan en qui delegui.

A totes les certificacions haurá de constar de manera clara i expressa el cárrec de l´órgan que té la competéncia per expedir el certificat, o el de l´órgan en el qual delegui, així com la norma legal que els habilita amb indicació, si s´escau, del diari o el Butlletí Oficial en qué s´hagi publicat. Així mateix, hi han de constar el cos o l´escala, el grup, el régim jurídic, el vincle, les funcions i el període concret de prestació dels serveis fins a la data de publicació de la convocatória.

En el supósit que els serveis prestats constin en el Registre general de personal de la Generalitat de Catalunya, un cop efectuada la certificació, que será lliurada a la persona interessada, les unitats de personal dels departaments faran arribar aquesta documentació al tribunal, dins el termini establert a l´apartat anterior, i no será necessária la presentació per part de l´aspirant.
Pedir más información: Oposicions para Analista de Laboratori - Sólo Cataluña Enviar a un amigo: Oposicions para Analista de Laboratori - Sólo Cataluña

SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN / CONTACTAR CENTRO

Si quieres ponerte en contacto con Forum Educans, o deseas que te facilite más información sobre Oposicions para Analista de Laboratori - Sólo Cataluña, tan sólo comprueba que cumples los requisitos necesarios y utiliza el siguiente formulario:

Nombre Apellidos
Fecha de nacimiento (La edad es requerida) / /
Indica tu Nivel de estudios actual
Teléfono Email
Residencia Provincia
Dirección Piso
Población Cód. Postal
Comentarios (Puedes modificarlos a tu gusto)
Al pulsar Enviar acepto las condiciones de uso.
 

TEMARIO CUBIERTO POR EL CURSO

Temari especific

Tema 1: Assegurament de la qualitat. Requisits técnics generals d'un sistema de qualitat aplicat als laboratoris de control: equips, personal i documents. La traçabilitat.

Tema 2: Higiene i seguretat en els laboratoris d'análisi. Métodes de prevenció.

Tema 3: Laboratori d'análisi. Instal·lacions i utillatges generals.

Tema 4: Métodes d'immunoassaig. Fonaments. Característiques. Aplicació práctica.

Tema 5: Presa de mostres. Caducitat. Análisis inicials, contradictóries i diriments.

Tema 6: La gestió dels residus a Catalunya.

Tema 7: Metodologia general per a la preparació de mostres per a les análisi microbiológiques. Preparació, suspensió mare i banc de dilucions.

Tema 8: Medis de cultiu en microbiologia: tipus, aplicacions. Instruccions generals de preparació.

Tema 9: Técniques básiques de cultiu de microorganismes: sembres i tipus d'inoculacions.

Tema 10: Comptatge de microorganismes en medis sólids.

Tema 11: Comptatge de microorganismes en medis líquids.

Tema 12: Investigació de microorganismes: preséncia i/o abséncia.

Tema 13: Determinació de components d'origen animal en mostres d'aliments per a animals. Técnica microscópica per a la determinació de components d'ossos. Determinació de proteïna animal per la técnica de nitrogen total.

Tema 14: Constitució i propietats de la matéria. Els regnes de la naturalesa.

Tema 15: Destil·lació: classes. Aparells i utillatges necessaris.

Tema 16: Calor i temperatura. Canvis d'estat. Dissolucions. Unitats de mesura.

Tema 17: Esterilització. Métodes i utillatges.

Tema 18: Tipus de balances. Sensibilitat. Manipulació i conservació de les balances.

Tema 19: Microscopis. Tipus. Descripció i conservació. Técniques d'observació microscópica.

Tema 20: Operació de pesada. Fonaments i métodes. Error en la pesada.

Tema 21: Evaporació. Dessecació. Incineració. Aparells i utillatges necessaris.

Tema 22: Dissolució. Precipitació. Filtració. Cristal·lització. Utillatge necessari.

Tema 23: Centrifugació. Decantació. Extracció. Aparells i utillatges necessaris.

Tema 24: L'análisi gravimétrica. Fonaments. Operacions per realitzar-la.

Tema 25: Cromatografia. Fonaments. Tipus: capa fina, gasos, líquids i d'alta resolució.

Tema 26: Material d'ús al laboratori. Tractament i conservació.

Tema 27: Classes de volumetries. Indicadors de pH.

Tema 28: L'análisi volumétrica. Fonaments. Preparació de solucions valorades.

Tema 29: Aparells i dispositius per l'escalfament i refredament. Mesura de la temperatura.

Tema 30: Material usat en l'análisi volumétrica. Tractaments i conservació.

Tema 31: La neteja i desinfecció del material de laboratori.

Tema 32: Recepció, manipulació, preparació i conservació de mostres per a les análisi fisicoquímiques.

Tema 33: Determinació de les propietats fonamentals del sól. Presa de mostres i preparació.

Tema 34: Métodes químics pel tractament d'aigües residuals contaminades: plantes fisicoquímiques.

Tema 35: Emmagatzematge, control i manipulació dels reactius al laboratori.

Part General

TEMA 1: La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional.

TEMA 2: La Corona. Les Corts Generals: composició i atribucions del Congrés de Diputats i del Senat. El Govern. El Defensor del Poble.

TEMA 3: El poder judicial: funcions i principis. L`organització judicial espanyola. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

TEMA 4: L`organització administrativa espanyola: l`Administració central, l`Administració Autonómica, l`Administració local i l`Administració institucional.

TEMA 5: L`origen de la Generalitat de Catalunya.

TEMA 6: Antecedents a l`estatut vigent: la Mancomunitat de Catalunya.

TEMA 7: La Generalitat de Catalunya durant la II República.

TEMA 8: L`Estatut d`autonomia de Catalunya de 1979: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Contingut del títol preliminar. Tipologia de les competéncies de la Generalitat de Catalunya: exclusives, concurrents i executives.

TEMA 9: Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parlament. El President. El Govern. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.

TEMA 10: L`organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els Departaments de la Generalitat. Els organismes autónoms. Les empreses públiques.

TEMA 11: El pressupost de la Generalitat de Catalunya. Les lleis de pressupostos: contingut básic.

TEMA 12: Configuració de la Unió Europea. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives. Els fonaments de la Comunitat Europea. Les llibertats básiques comunitáries.

TEMA 13: Les institucions comunitáries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes.

TEMA 14: L`Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. L`acte administratiu: concepte. El procediment administratiu: concepte i principis generals.

TEMA 15: La revisió dels actes en via admnistrativa. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu.

TEMA 16: La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. Les responsabilitats de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

TEMA 17: Les formes d`activitat administrativa. El servei públic: concepte. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta.

TEMA 18: El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l`Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El conveni col.lectiu únic del personal laboral de l`Administració de la Generalitat de Catalunya.

TEMA 19: La planificació i la gestió dels recursos humans a les administracions públiques. La selecció de personal. L`oferta d`ocupació pública. Els plans d`ocupació. La provisió de llocs de treball. La promoció professional. Les relacions de llocs de treball.

TEMA 20: Drets i deures dels funcionaris públics. Situacions administratives. Incompatibilitats, Régim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La Seguretat Social del personal al servei de les administracions públiques: régim general.


FONT: DOGC Nº 3916 02/07/2003
Pedir más información: Oposicions para Analista de Laboratori - Sólo Cataluña Enviar a un amigo: Oposicions para Analista de Laboratori - Sólo Cataluña

Categorías de cursos y Masters relacionadas CURSOS RELACIONADOS EN OTRAS CATEGORÍAS

» Cursos y Masters » Administración y Oposiciones » Oposiciones Autonomía y Otras

Categorías de cursos y Masters relacionadas OTRAS SUBCATEGORÍAS RELACIONADAS

» Administración y Oposiciones » Oposiciones Autonomía y Otras » Oposiciones a Técnicos
» Administración y Oposiciones » Oposiciones Autonomía y Otras » Oposiciones Autonómicas

Cursos y Masters relacionados CURSOS Y MASTER RELACIONADOS POR SU CONTENIDO

Ver resumen Curso de Micropigmentación + Higiénico Sanitario - Sólo Cataluña
Ver resumen Técnico en Equipos de Instalaciones Electrotécnicas (Sólo en Cataluña)
Ver resumen Carnet de Instalador Electricista (Sólo residentes en Cataluña)
Ver resumen Carnet de Instalador Electricista (Sólo residentes en Cataluña)
Ver resumen Curso Intensivo de Tratamientos Corporales - Sólo Cataluña
Ver resumen Curso Intensivo de Tratamientos Faciales - Sólo Cataluña
Ver resumen Curso Intensivo de Diagnostico de la Piel - Sólo Cataluña
Ver resumen Curso de Linfodrenaje - Sólo Cataluña
Ver resumen Carnet Autorizado de Instalador, Mantenedor, Reparador de Climatización (Sólo Cataluña)
Ver resumen Curso de Estilismo de la Imagen y Maquillaje para Fotografía - Sólo Cataluña

Cursos y Masters relacionados BÚSQUEDAS RELACIONADAS

Buscador de cursos - oposicions - analista - laboratori - lo - catalu
Pedir más información: Oposicions para Analista de Laboratori - Sólo Cataluña Enviar a un amigo: Oposicions para Analista de Laboratori - Sólo Cataluña

ENVIAR A UN AMIGO

Escribe el email de hasta 5 amigos a los que quieras enviar información sobre este curso, puedes dejar el texto que aparece como comentario o escribir el tuyo propio. Cuando acabes, basta con que pulses el botón enviar y tus amigos recibirán en su correo un enlace de tu parte que les llevará al curso sobre el que quieres informarles.
Tus datos:
Nombre: Mail:
Datos de tus amigos:
Nombre: Mail:
Nombre: Mail:
Nombre: Mail:
Nombre: Mail:
Nombre: Mail:
Comentarios a incluír:

Cursos y Masters