Oposiciones para Administratiu D´Administració General D´Ajuntaments - Sólo Cataluña

Tipo de curso:
Oposiciones
Metodología:
A distancia
Forman en:
Toda España
Nº de horas:
Titulación otorgada:
Emitida por el centro
Precio aprox:
Promoción especial:
No disponible
Requisitos de acceso: a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
b) Haver complert els 18 anys i no superar l'edat establerta per la jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del títol de BUP, FPII, equivalent o superior.
d) Posseir la capacitat física i psíquica necessária per a l'exercici de les funcions própies de les places convocades.
e) No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del Servei de qualsevol administració pública.
f) Aquests requisits s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol?licituds i s'han de continuar complint fins a la data de la pressa de possessió com a funcionari de carrera.

JUSTIFICACIÓN / DESCRIPCIÓN DEL CURSO

ATENCIÓN: Este centro sólo atiende solicitudes de CATALUÑA

FASE OPOSICIÓ

El exercicis varien segons l'ajuntament al que es vulgui optar. En general consta de:

1. Test sobre el temari general o tema a desenvolupar.

2. Proves psicotécniques on s'avaluen les capacitats administratives dels aspirants.

3. Coneixements de llengua catalana. Consta de dos parts:

Primera: S' avaluará els coneixements práctics de llengua mitjançant cinc preguntes sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions de les places objecte d' aquesta convocatória. Temps de realització: 40 minuts.
Segona: S' avaluará l'expressió oral mitjançant una conversa i algunes situacions comunicatives generals adequades a les funcions de les places. Temps de realització: 40 minuts.
La qualificació de la prova será d' apte o no apte.

Quedaran exempts d'aquesta prova, aquells aspirants que acreditin documentalment estar en possessió del nivell corresponent (segons Decret 152 sobre avaluació i certificació de coneixements de catalá, publicat en el DOGC núm. 3406 d`11 de juny de 2001) de la Direcció de Política Lingüística.

4. Supósits práctics. Es tractará de desenvolupar un o més supósits práctics amb l' ordinador, i es requereixen coneixements informátics (Word 6.0 y Excel 5.0).

5. Prova de personalitat o entrevista personal.

FASE CONCURS:

Es valoraran els mérits del currículum en funció de l'experiéncia professional, els mérits académics i els cursos de coneixements i perfeccionament.
Pedir más información: Oposiciones para Administratiu D´Administració General D´Ajuntaments - Sólo Cataluña Enviar a un amigo: Oposiciones para Administratiu D´Administració General D´Ajuntaments - Sólo Cataluña

SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN / CONTACTAR CENTRO

Si quieres ponerte en contacto con Forum Educans, o deseas que te facilite más información sobre Oposiciones para Administratiu D´Administració General D´Ajuntaments - Sólo Cataluña, tan sólo comprueba que cumples los requisitos necesarios y utiliza el siguiente formulario:

Nombre Apellidos
Fecha de nacimiento (La edad es requerida) / /
Indica tu Nivel de estudios actual
Teléfono Email
Residencia Provincia
Dirección Piso
Población Cód. Postal
Comentarios (Puedes modificarlos a tu gusto)
Al pulsar Enviar acepto las condiciones de uso.
 

TEMARIO CUBIERTO POR EL CURSO

BLOC I. DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA I ADMINISTRATIVA DE L'ESTAT

TEMA 1
La Constitució Espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Els Drets fonamentals i les llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional. El Ministeri Fiscal. El Defensor del Poble.

TEMA 2
La Corona. Les Corts Generals. Composició, organització atribucions i funcionament del Congrés dels Diputats i del Senat. El Govern: designació i remoció. Relacions del Govern amb les Corts Generals.

TEMA 3
El Poder Judicial: funcions i principis, l'organització judicial espanyola. El Consell General del Poder Judicial. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

TEMA 4
L'Organització administrativa espanyola: L'Administració central, l'Administració autonómica, l'Administració local i l'Administració institucional.

TEMA 5
Organització i funcionament de l'Administració general de l'Estat. Òrgans superiors i órgans directius. Òrgans territorials. Els delegats del Govern a les Comunitats autónomes.

TEMA 6
L'organització territorial de l'Estat. L'Administració local: ens que l'integren. El Municipi. La Província. L'organització comarcal de Catalunya.

TEMA 7
Les comunitats autónomes: constitució i competéncies. Els estatuts d'autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competéncies. Tipologia competencial.

TEMA 8
L'organització de les comunitats autónomes. El finançament de les comunitats autónomes. Les comunitats autónomes amb dues llengües oficials.


BLOC II. L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA I INSTITUCIONAL DE CATALUNYA. FORMES DE GOVERN I D'ADMINISTRACIÓ

TEMA 9
L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 1979: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Contingut del títol preliminar. Els procediments de reforma. Competéncies de la Generalitat de Catalunya: exclusives, concurrents i executives.

TEMA 10
El Parlament de Catalunya: composició i funcions. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.

TEMA 11
El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, carácter, atribucions i funcions.

TEMA 12
L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els organismes autónoms. Les empreses públiques.


BLOC III. L´ ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL DRET ADMINISTRATIU

TEMA 13
L´Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. Les fonts del dret administratiu. Jerarquia. Principis constitucionals.

TEMA 14
La relació jurídicoadministrativa. Els subjectes de la relació jurídicoadministrativa. El ciutadá com a titular de drets davant l´Administració.

TEMA 15
Principis de l´organització administrativa. L´órgan administratiu: concepte, elements, naturalesa. Classes d´órgans. Els órgans col?legiats.

TEMA 16
La competéncia administrativa: concepte. La jerarquia administrativa. La delegació, l´advocació i la substitució. La coordinació administrativa.

TEMA 17
L´acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. El silenci administratiu i els actes presumptes.

TEMA 18
L´eficácia de l´acte administratiu. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: actes nuls i actes anul?lables. La utilització de mitjans técnics en el procediment administratiu.

TEMA 19
El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu derivat de l´organització própia de la Generalitat de Catalunya.

TEMA 20
Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius.

TEMA 21
Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d´ofici. Els recursos administratius: concepte i classes. Recurs ordinari i recurs de revisió. El recurs contenciós administratiu. La responsabilitat de les administracions públiques.

TEMA 22
La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis básics de la Llei de contractes de les administracions públiques. La selecció del contractista. Drets i deures del contractista i l´Administració.

TEMA 23
Les formes d´activitat administrativa. L´activitat de limitació, arbitral, de servei públic i de foment. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta. La concessió.

TEMA 24
El domini públic i privat de l´Administració: régim jurídic i naturalesa. Ús del domini públic.


BLOC IV. LA FUNCIÓ PÚBLICA. EL DRET DEL TREBALL

TEMA 25
El régim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del régim estatutari dels funcionaris públics. El personal al servei de les administracions públiques.


TEMA 26
La funció pública de l'administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El conveni col?lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. La selecció de personal. L'oferta d'ocupació pública. Requisits per a l'accés a la funció pública.

TEMA 27
La provisió de llocs de treball. Sistemes de provisió: concurs, lliure designació i altres formes d'adscripció als llocs de treball. La promoció professional. El grau personal. Les relacions de llocs de treball.

TEMA 28
Drets i deures dels funcionaris. Régim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Situacions administratives del personal funcionari. Reingrés al servei actiu.

TEMA 29
Responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris públics. Régim disciplinari.

TEMA 30
Les retribucions del personal. Nómines: estructura i normes de confecció. Altes i baixes: justificació. Conceptes retributius. Retribucions básiques. Retribucions complementáries.

TEMA 31
Les relacions laborals. Sistemes de representació i participació en l´administració pública. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.


BLOC V. SISTEMES D'INFORMACIÓ

TEMA 32
L'automatització d'oficines: sistemes més utilitzats. La informática com a eina de suport en els processos administratius. Components i funcionament general d'un sistema informátic.

TEMA 33
Els sistemes d'informació de personal. Els sistemes d'informació económica. Dades i processos.

TEMA 34
L'organització i els circuits administratius. Els serveis d'informació administrativa. Atenció a l'administrat: acollida i informació.

TEMA 35
Recepció i registre de documents. Tipologia de documents. L'arxiu de documents. Avaluació, tria i eliminació de documentació.


BLOC VI. ADMINISTRACIÓ LOCAL

TEMA 36
Régim local espanyol: principis constitucionals. L'autonomia local: contingut, abast i límits.

TEMA 37
La província al régim local. Competéncies de les províncies. Els órgans de les províncies. Atribucions.

TEMA 38
El municipi. El terme municipal. La població. L'empadronament. Consideració especial del veí. Informació i participació ciutadana.

TEMA 39
Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. Entitats d'ámbit territorial inferior al municipi.

TEMA 40
Régim de funcionament dels órgans col?legiats locals. Convocatória i ordre del dia. Requisits de constitució. Votacions. Actes i certificats d'acords.

TEMA 41
Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d'elaboració i aprovació.

TEMA 42
Les formes d´activitat de les entitats locals. La intervenció administrativa en l'activitat privada. Procediments d´atorgament de llicéncies.

TEMA 43
Hisendes locals. Els tributs municipals. Classificació dels ingressos.

TEMA 44
Els pressupostos locals. La despesa pública local.

FONT: DOGC Nº 4472 19/09/2005
Pedir más información: Oposiciones para Administratiu D´Administració General D´Ajuntaments - Sólo Cataluña Enviar a un amigo: Oposiciones para Administratiu D´Administració General D´Ajuntaments - Sólo Cataluña

Categorías de cursos y Masters relacionadas CURSOS RELACIONADOS EN OTRAS CATEGORÍAS

» Cursos y Masters » Administración y Oposiciones » Oposiciones Locales

Categorías de cursos y Masters relacionadas OTRAS SUBCATEGORÍAS RELACIONADAS

» Administración y Oposiciones » Oposiciones Locales » Oposiciones a Administraciones Locales
» Administración y Oposiciones » Oposiciones Locales » Oposiciones a Administrativos de ayuntamiento

Cursos y Masters relacionados CURSOS Y MASTER RELACIONADOS POR SU CONTENIDO

Ver resumen Oposiciones Cos de Gestió de l´Administració de la Generalitat de Catalunya

Listado de todos los Cursos de Master-D
Listado de todos los Masters de Master-D

Ver resumen Oposicones Cos superior de l´Administració de la Generalitat de Catalunya

Listado de todos los Cursos de Master-D
Listado de todos los Masters de Master-D

Ver resumen Carnet Autorizado de Instalador, Mantenedor, Reparador de Climatización (Sólo Cataluña)
Ver resumen Curso de Carnet Autorizado de Instalador de Gas Ig-II (Sólo en Cataluña)
Ver resumen Curso de Auxiliar Administratiu de l´Ajuntament de Sitges - Sólo Barcelona

Listado de todos los Cursos de XENIUM Barcelona
Listado de todos los Masters de XENIUM Barcelona

Ver resumen Instalador de Energia Solar (Sólo residentes en Cataluña)
Ver resumen Curso de Auxiliar Administratiu Ajuntament de Barcelona - Sólo Barcelona

Listado de todos los Cursos de XENIUM Barcelona
Listado de todos los Masters de XENIUM Barcelona

Ver resumen Curso de Peluquería de Plató (Sólo en Cataluña)
Ver resumen Curso de Auxiliar Administratiu Diputació Provincial de Barcelona - Sólo Barcelona

Listado de todos los Cursos de XENIUM Barcelona
Listado de todos los Masters de XENIUM Barcelona

Ver resumen Curso de Auxiliar Administratiu Universitat de Barcelona - Sólo Barcelona

Listado de todos los Cursos de XENIUM Barcelona
Listado de todos los Masters de XENIUM Barcelona


Cursos y Masters relacionados BÚSQUEDAS RELACIONADAS

Buscador de cursos - oposiciones - administratiu - administraci - general - ajuntaments
Pedir más información: Oposiciones para Administratiu D´Administració General D´Ajuntaments - Sólo Cataluña Enviar a un amigo: Oposiciones para Administratiu D´Administració General D´Ajuntaments - Sólo Cataluña

ENVIAR A UN AMIGO

Escribe el email de hasta 5 amigos a los que quieras enviar información sobre este curso, puedes dejar el texto que aparece como comentario o escribir el tuyo propio. Cuando acabes, basta con que pulses el botón enviar y tus amigos recibirán en su correo un enlace de tu parte que les llevará al curso sobre el que quieres informarles.
Tus datos:
Nombre: Mail:
Datos de tus amigos:
Nombre: Mail:
Nombre: Mail:
Nombre: Mail:
Nombre: Mail:
Nombre: Mail:
Comentarios a incluír:

Cursos y Masters