Curso de Mosso d´Esquadra - Sólo Barcelona

Tipo de curso:
Oposiciones
Metodología:
Semipresencial
Forman en:
Toda España
Nº de horas:
Titulación otorgada:
No disponible
Precio aprox:
Promoción especial:
No disponible
Requisitos de acceso: -Tenir la nacionalitat espanyola


-Posseir el titol de Graduat en Educació Secundária, Graduat escolar, F.P.I. O altre equivalent.


-No estar afectat per impediments fisics o psíquics que impossibilitin l`exercici normal de les funcions própies de les places objectes de la convocatória.


-No estar inclós en el quadre d`exclusions médiques per a la convocatória.


-Haber complit 18 anys i menys de 35.


-Alçada mínima d`homes: 1,70 m, dones: 1,60 m.


-No estar inhabilitat per a l`exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant el correponent document oficial.


-Posseir el carnet de conducir, categoria B.


-Declaració jurada per la qual prengui el compromís d`estar en possessió d´armes.

JUSTIFICACIÓN / DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Curso preparatorio para las oposiciones de Mosso d´Esquadra
Pedir más información: Curso de Mosso d´Esquadra - Sólo Barcelona Enviar a un amigo: Curso de Mosso d´Esquadra - Sólo Barcelona

SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN / CONTACTAR CENTRO

Si quieres ponerte en contacto con XENIUM Barcelona, o deseas que te facilite más información sobre Curso de Mosso d´Esquadra - Sólo Barcelona, tan sólo comprueba que cumples los requisitos necesarios y utiliza el siguiente formulario:

Nombre Apellidos
Fecha de nacimiento (La edad es requerida) / /
Indica tu Nivel de estudios actual
Teléfono Email
Residencia Provincia
Dirección Piso
Población Cód. Postal
Comentarios (Puedes modificarlos a tu gusto)
Al pulsar Enviar acepto las condiciones de uso.
 

TEMARIO CUBIERTO POR EL CURSO

El temari sobre el qual versaran les 60 preguntes de l´exercici de coneixements de la primera prova és el següent:

ÀMBIT A: CONEIXEMENTS DE L´ENTORN

A.1 História de Catalunya (part I): de la formació de Catalunya al segle XVIII.
1. L´antiguitat a Catalunya. 2. La Catalunya romana. 3. El naixement de Catalunya. 4. La Catalunya feudal (s. XI-XII). 5. L´expansió catalanoaragonesa (s. XIII-XIV). 6. La crisi de la baixa edat mitjana (s. XIV-XV). 7. L´art en l´época medieval: el románic i el gótic. 8. Catalunya en la monarquia hispánica (s. XVI-XVII). 9. La Guerra de Successió i l´Onze de Setembre. 10. Les transformacions del segle XVIII. 11. L´art en l´época moderna: el Renaixement, el barroc i el neoclassicisme.

A.2 História de Catalunya (part II): la Catalunya contemporánia (s. XIX-XX).
1. El segle XIX: la crisi de l´antic régim i la construcció de l´estat liberal. 2. Catalunya, fábrica d´Espanya, i l´obrerisme. 3. La restauració borbónica i el catalanisme polític. 4. El primer terç del segle XX (1898-1931). 5. L´art a l´edat contemporánia: el romanticisme, el modernisme i el noucentisme. 6. La República i la Guerra Civil. 7. La dictadura franquista. 8. La transició i la recuperació de l´autonomia. 9. El segle XX: del noucentisme a la postguerra.

A.3 Àmbit sociolingüístic.
1. História de la llengua. 2. Varietats lingüístiques. 3. Àmbit sociolingüístic i marc legal.

A.4 Marc geográfic de Catalunya i organització territorial.
1. Situació i divisió administrativa. 2. El relleu. 3. Els climes a Catalunya. 4. La xarxa hidrográfica. 5. La vegetació. 6. La població.

A.5 Principals variables de l´estructura económica i social de Catalunya.
1. L´economia catalana. 2. L´estructura social de Catalunya. 3. La societat civil i la participació cívica a Catalunya.

A.6 El canvi social (part I): immigració i igualtat d´oportunitats dels homes i les dones.
1. Les migracions contemporánies. 2. La immigració a Espanya i Catalunya. 3. Models d´integració i marcs de convivéncia en la societat multicultural. 4. Les polítiques públiques en matéria d´immigració. 5. Régim jurídic: igualtat formal i igualtat material. 6. Igualtat d´oportunitats i discriminació positiva. 7. Les polítiques públiques en matéria d´igualtat d´oportunitats.

A.7 El canvi social (part II): les noves tecnologies de la informació.
1. La societat del coneixement i les noves tecnologies de la informació. 2. Efectes de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC). 3. Naixement de la societat de la informació. 4. Innovació i noves formes de comunicació: Internet. 5. Comunicació i control públic: nous espais de seguretat i noves alarmes socials.

A.8 El canvi social (part III): l´individu i l´equilibri ecológic.
1. La necessitat de l´ordenació ecológica i de l´equilibri dels ecosistemes. 2. Precedents de la presa de consciéncia. 3. El concepte de desenvolupament sostenible i l´Informe Brundtland. 4. La Cimera de Rio i l´Agenda 21. 5. L´Agenda 21 Local i la Carta d´Aalborg. 6. La situació a Catalunya.

ÀMBIT B: INSTITUCIONAL

B.1 L´Estatut d´autonomia de Catalunya (EAC).
1. Antecedents histórics i elaboració de l´EAC. 2. Caracterització jurídica de l´EAC. 3. Contingut i estructura de l´EAC. 4. Les competéncies de la Generalitat. 5. La reforma de l´EAC.

B.2 Les institucions polítiques de Catalunya.
1. La Generalitat com a institució d´autogovern de Catalunya. 2. El Parlament de Catalunya. 3. El president de la Generalitat i el Govern. 4. Les institucions de relleváncia estatutária.

B.3 El Departament d´Interior.
1. Les funcions del Departament d´Interior. 2. Òrgans generals del Departament d´Interior. 3. L´ámbit de la seguretat: la Secretaria de Seguretat Pública. 4. La Direcció General de Seguretat Ciutadana (DGSC).

B.4 L´ordenament jurídic de l´Estat.
1. L´ordenament jurídic. 2. La Constitució espanyola. 3. La llei. 4. Les normes amb rang de llei. 5. El reglament. 6. Els tractats internacionals.

B.5 Els drets humans i els drets constitucionals. Les garanties dels drets.
1. Les declaracions de drets humans. 2. Els drets constitucionals. 3. La titularitat dels drets constitucionals. 4. Els drets constitucionals relacionats amb el procés penal. 5. Els deures constitucionals. 6. Les garanties normatives. 7. Les garanties institucionals: el Defensor del Poble. 8. Les garanties jurisdiccionals. 9. La suspensió dels drets constitucionals.

B.6 Les institucions polítiques de l´Estat.
1. Les Corts Generals. 2. El Govern. 3. La Corona. 4. Altres institucions de l´Estat.

B.7 Els órgans jurisdiccionals: poder judicial i Tribunal Constitucional.
1. Poder judicial i potestat jurisdiccional. 2. El Consell General del Poder Judicial. 3. El Ministeri Fiscal. 4. El Tribunal Constitucional.

B.8 L´organització territorial de l´Estat.
1. Els models d´organització territorial. 2. L´Estat autonómic a la Constitució de 1978. 3. Les comunitats autónomes. 4. Els municipis. 5. Les províncies. 6. Les comarques.

B.9 La Unió Europea.
1. Origen históric de la Unió Europea. 2. L´ordenament jurídic comunitari: dret comunitari originari i dret derivat. 3. Institucions comunitáries.

ÀMBIT C: SEGURETAT I POLICIA

C.1 Les competéncies de la Generalitat en matéria de seguretat.
1. Les competéncies en matéria de seguretat ciutadana (Llei 10/1994, d´11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d´esquadra). 2. Les competéncies en matéria d´emergéncia i protecció civil. 3. Òrgans de coordinació en matéria de seguretat.

C.2 La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a Catalunya.
1. El concepte de coordinació policial. 2. La coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l´Estat. 3. La Llei d´ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

C.3 La policia de Catalunya: mossos d´esquadra i policies locals.
1. Síntesi de la história del cos de mossos d´esquadra. 2. Estructura i funcions del cos de mossos d´esquadra. 3. La policia local de Catalunya. 4. El desplegament de la policia de la Generalitat-mossos d´esquadra. 5. La policia de Catalunya: la policia del futur.

C.4 La funció policial en matéria de seguretat ciutadana.
1. La funció policial. 2. Les comissaries generals i la Comissaria General Territorial (CGTER). 3. L´área básica policial (ABP). 4. La regió policial (RP). 5. Altres serveis de la CGTER: la divisió de recursos operatius (DRO).

C.5 La funció policial en la investigació de delictes.
1. El concepte d´investigació. 2. El marc legal de la investigació. 3. Funcions de les unitats d´investigació. 4. Técniques i mitjans d´investigació criminal. 5. Tipologia delictiva. 6. La formació en l´ámbit de la investigació criminal.

C.6 La funció policial en seguretat viária i tránsit.
1. Normativa básica sobre tránsit: el Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març. 2. El Reglament general de circulació. 3. El Reglament general de conductors. 4. El Reglament general de vehicles. 5. El Reglament del procediment sancionador.

C.7 Codi deontológic policial.
1. La deontologia policial. 2. El codi europeu d´ética policial. 3. El marc deontológic dels principis básics d´actuació. 4. La policia en una societat multiétnica i la Carta de Rotterdam.

C.8 El marc legal de la seguretat de l´Estat: forces i cossos de seguretat.
1. La Llei orgánica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. 2. Principis básics d´actuació de les forces i cossos de seguretat. 3. Disposicions estatutáries de les forces i cossos de seguretat. 4. La policia de la Generalitat-mossos d´esquadra.

C.9 La construcció d´un espai de seguretat, justícia i llibertat: els acords internacionals.
1. La cooperació policial internacional: Interpol i Europol. 2. Els acords internacionals en matéria de seguretat: el sistema d´informació Schengen.

ÀMBIT D: ACTUALITAT

Coneixement de l´entorn polític i económic.
a) Nacional.
b) Internacional.

Pedir más información: Curso de Mosso d´Esquadra - Sólo Barcelona Enviar a un amigo: Curso de Mosso d´Esquadra - Sólo Barcelona

Categorías de cursos y Masters relacionadas CURSOS RELACIONADOS EN OTRAS CATEGORÍAS

» Cursos y Masters » Administración y Oposiciones » Oposiciones Policia

Categorías de cursos y Masters relacionadas OTRAS SUBCATEGORÍAS RELACIONADAS

» Administración y Oposiciones » Oposiciones Policia » Oposicions a Mossos d'esquadra

Cursos y Masters relacionados CURSOS Y MASTER RELACIONADOS POR SU CONTENIDO

Ver resumen Oposicions Mossos D'esquadra (Sólo alumnos de Barcelona)

Listado de todos los Cursos de Endavant Opos
Listado de todos los Masters de Endavant Opos

Ver resumen Oposicions Mossos D'esquadra (Sólo alumnos de Barcelona)

Listado de todos los Cursos de Endavant Opos
Listado de todos los Masters de Endavant Opos

Ver resumen Oposicions Mossos D'esquadra (Sólo alumnos de Barcelona)

Listado de todos los Cursos de Endavant Vallés
Listado de todos los Masters de Endavant Vallés

Ver resumen Oposicions Mossos D'esquadra (Sólo alumnos de Barcelona)

Listado de todos los Cursos de Endavant Vallés
Listado de todos los Masters de Endavant Vallés

Ver resumen Técnico Programador de Páginas Web (Sólo Barcelona y Bilbao)
Ver resumen Profesor de autoescuela (Sólo Alumnos de Barcelona)

Listado de todos los Cursos de Endavant Opos
Listado de todos los Masters de Endavant Opos

Ver resumen Profesor de autoescuela (Sólo Alumnos de Barcelona)

Listado de todos los Cursos de Endavant Vallés
Listado de todos los Masters de Endavant Vallés

Ver resumen Desarrollo de Aplicaciones informáticas - Sólo Barcelona y Bilbao
Ver resumen Técnico en Programación y Administración de Sistemas de Bases de Datos (Sólo Barcelona y Bilbao)
Ver resumen Oposicions Cos de Bombers (Sólo alumnos de Barcelona)

Listado de todos los Cursos de Endavant Opos
Listado de todos los Masters de Endavant Opos


Cursos y Masters relacionados BÚSQUEDAS RELACIONADAS

Buscador de cursos - mosso - esquadra - lo - barcelona
Pedir más información: Curso de Mosso d´Esquadra - Sólo Barcelona Enviar a un amigo: Curso de Mosso d´Esquadra - Sólo Barcelona

ENVIAR A UN AMIGO

Escribe el email de hasta 5 amigos a los que quieras enviar información sobre este curso, puedes dejar el texto que aparece como comentario o escribir el tuyo propio. Cuando acabes, basta con que pulses el botón enviar y tus amigos recibirán en su correo un enlace de tu parte que les llevará al curso sobre el que quieres informarles.
Tus datos:
Nombre: Mail:
Datos de tus amigos:
Nombre: Mail:
Nombre: Mail:
Nombre: Mail:
Nombre: Mail:
Nombre: Mail:
Comentarios a incluír:

Cursos y Masters