Curso de Auxiliar Administratiu de l´Ajuntament de Sitges - Sólo Barcelona

Tipo de curso:
Oposiciones
Metodología:
Semipresencial
Forman en:
Toda España
Nº de horas:
Titulación otorgada:
No disponible
Precio aprox:
Promoción especial:
No disponible
Requisitos de acceso: -Tenir la nacionalitat espanyola o tenir la
nacionalitat d'algun dels Estats membres de la
Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut
de tractats internacionals subscrits per la
Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui
aplicable la lliure circulació de treballadors.
També podran ésser admesos els seus descendents,
el cónjuge i els descendents del cónjuge,
tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals
dels altres estats membres de la Unió
Europea o dels estats als quals, en virtut de
tractats internacionals subscrits pel la UE i
ratificats per l'Estat espanyol, els sigui aplicable
la lliure circulació de treballadors, qualsevol
que sigui la seva nacionalitat, sempre i quan els
cónjuges no estiguin separats de dret i, pel que
fa als descendents, siguin menors de vint-i-un
anys o majors d'aquesta edat peró visquin a
cárrec dels seus progenitors, i els familiars de
nacionals d'altres estats quan així estigui previst
en els tractats internacionals celebrats per
la Comunitat Europea i ratificats per Espanya.


-Haver complert divuit anys i no superar
l'edat establerta per a la jubilació forçosa.


-Posseir el títol académic de graduat escolar,
graduat en educació secundária obligatória,
batxillerat elemental, formació professional de
primer grau, técnic auxiliar (LOGSE), o un
d'equivalent, o bé qualsevol altre de nivell superior.
Els requisits académics de titulació obtinguts
a l'estranger hauran d'estar acompanyats de
l'ordre ministerial corresponent de reconeixement
del títol expedit en aquests estats d'acord
amb el que preveu el Reial Decret 104/1988, de
29 de gener, sobre homologació i consolidació
de títols i estudis estrangers d'educació no universitária
(BOE núm. 41, de 17 de febrer de
1988).


-Posseir la capacitat física i psíquica necessária
per a l'exercici de les funcions própies de
les places convocades. Pel que fa a les persones
disminuïdes, s'atindran al que estableix el Decret
66/1999, de 9 de març.

JUSTIFICACIÓN / DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Curso para preparar las oposiciones a auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Sitges.
Pedir más información: Curso de Auxiliar Administratiu de l´Ajuntament de Sitges - Sólo Barcelona Enviar a un amigo: Curso de Auxiliar Administratiu de l´Ajuntament de Sitges - Sólo Barcelona

SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN / CONTACTAR CENTRO

Si quieres ponerte en contacto con XENIUM Barcelona, o deseas que te facilite más información sobre Curso de Auxiliar Administratiu de l´Ajuntament de Sitges - Sólo Barcelona, tan sólo comprueba que cumples los requisitos necesarios y utiliza el siguiente formulario:

Nombre Apellidos
Fecha de nacimiento (La edad es requerida) / /
Indica tu Nivel de estudios actual
Teléfono Email
Residencia Provincia
Dirección Piso
Población Cód. Postal
Comentarios (Puedes modificarlos a tu gusto)
Al pulsar Enviar acepto las condiciones de uso.
 

TEMARIO CUBIERTO POR EL CURSO

Tema 1
La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Significat, estructura i contingut

Tema 2
L´Estatut d´Autonomia de Catalunya, idioma, bandera i organització

Tema 3
La Corona. El Poder Legislatiu

Tema 4
El Govern i l´Administració de l´Estat

Tema 5
Organització Territorial de l´Estat. Els Estatuts d´Autonomia. El seu significat

Tema 6
L´Administració Pública en l´ordenament Espanyol. Administració de l´Estat. Administració Autonómica. Administració Local. Administració institucional i corporativa

Tema 7
L´administrat. Col?laboració i participació dels ciutadans en les funcions administratives

Tema 8
L´acte administratiu. Principis generals del procediment administratiu. Fases del procediment administratiu general

Tema 9
Formes d´accio administrativa. Foment. Policia. Servei públic

Tema 10
Régim local espanyol. Principis constitucionals i regulació jurídica

Tema 11
El municipi. El terme municipal de Sitges. La població. l´empadronament

Tema 12
L´Organització municipal de l´Ajuntament de Sitges. Competéncies. L´Alcalde: elecció, deures i atribucions. El Ple de l´Ajuntament. La Junta de Govern

Tema 13
Drets i deures dels funcionaris públics locals. Dret de sindicació

Tema 14
Procediment administratiu de concessió de llicéncies d´obres de l´Ajuntament de Sitges

Tema 15
Procediment administratiu de concessió de llicéncies d´obertura d´establiments de l´Ajuntament de Sitges

Tema 16
Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Ordenances fiscals

Tema 17
Régim jurídic de la despesa pública local. Els pressupostos locals

Tema 18
Ordenances no fiscals de l´Ajuntament de Sitges (a escollir dues de les quatre proposades):
- Ordenança municipal per a la regulació dels sorolls i les vibracions
- Ordenança reguladora de la instal?lació d´aparells de climatització i altres elements assimilables a l´exterior dels immobles
- Ordenança municipal per a la instal?lació i el funcionament d´antenes i d´elements auxiliars
- Ordenança reguladora de la intervenció integral de l´administració municipal en les activitats i instal?lacions (LIIA)

Tema 19
Nous serveis d´atenció al ciutadá. Oficina d´Atenció al Ciutadá de l´Ajuntament de Sitges. Organizació, característiques i principals funcions

Tema 20
Polítiques d´igualtat de génere i immigració. Criteris generals

Pedir más información: Curso de Auxiliar Administratiu de l´Ajuntament de Sitges - Sólo Barcelona Enviar a un amigo: Curso de Auxiliar Administratiu de l´Ajuntament de Sitges - Sólo Barcelona

Categorías de cursos y Masters relacionadas CURSOS RELACIONADOS EN OTRAS CATEGORÍAS

» Cursos y Masters » Administración y Oposiciones » Administración Pública
» Cursos y Masters » Administración y Oposiciones » Oposiciones Autonomía y Otras

Categorías de cursos y Masters relacionadas OTRAS SUBCATEGORÍAS RELACIONADAS

» Administración y Oposiciones » Administración Pública » Cursos para Ayuntamientos
» Administración y Oposiciones » Oposiciones Autonomía y Otras » Oposiciones Auxiliar Administrativo

Cursos y Masters relacionados CURSOS Y MASTER RELACIONADOS POR SU CONTENIDO

Ver resumen Oposiciones para Administratiu D´Administració General D´Ajuntaments - Sólo Cataluña

Listado de todos los Cursos de Forum Educans
Listado de todos los Masters de Forum Educans

Ver resumen Oposicions Auxiliar de l´Administració Local (Sólo alumnos de Barcelona)

Listado de todos los Cursos de Endavant Opos
Listado de todos los Masters de Endavant Opos

Ver resumen Oposiciones Auxiliar Administrativo del Estado (Sólo alumnos de Barcelona)

Listado de todos los Cursos de Endavant Opos
Listado de todos los Masters de Endavant Opos

Ver resumen Oposiciones Auxiliar de Bibliotecas y Archivos (Sólo alumnos de Barcelona)

Listado de todos los Cursos de Endavant Opos
Listado de todos los Masters de Endavant Opos

Ver resumen Oposiciones Auxiliar de Bibliotecas y Archivos (Sólo alumnos de Barcelona)

Listado de todos los Cursos de Endavant Opos
Listado de todos los Masters de Endavant Opos

Ver resumen Oposiciones Auxiliar Administrativo del Estado (Sólo alumnos de Barcelona)

Listado de todos los Cursos de Endavant Opos
Listado de todos los Masters de Endavant Opos

Ver resumen Oposicions Auxiliar de l´Administració Local (Sólo alumnos de Barcelona)

Listado de todos los Cursos de Endavant Opos
Listado de todos los Masters de Endavant Opos

Ver resumen Oposicions Auxiliar de l´Administració Local (Sólo alumnos de Barcelona)

Listado de todos los Cursos de Endavant Vallés
Listado de todos los Masters de Endavant Vallés

Ver resumen Oposiciones Auxiliar Administrativo del Estado (Sólo alumnos de Barcelona)

Listado de todos los Cursos de Endavant Vallés
Listado de todos los Masters de Endavant Vallés

Ver resumen Oposiciones Auxiliar de Bibliotecas y Archivos (Sólo alumnos de Barcelona)

Listado de todos los Cursos de Endavant Vallés
Listado de todos los Masters de Endavant Vallés


Cursos y Masters relacionados BÚSQUEDAS RELACIONADAS

Buscador de cursos - auxiliar - administratiu - ajuntament - sitges - lo
Pedir más información: Curso de Auxiliar Administratiu de l´Ajuntament de Sitges - Sólo Barcelona Enviar a un amigo: Curso de Auxiliar Administratiu de l´Ajuntament de Sitges - Sólo Barcelona

ENVIAR A UN AMIGO

Escribe el email de hasta 5 amigos a los que quieras enviar información sobre este curso, puedes dejar el texto que aparece como comentario o escribir el tuyo propio. Cuando acabes, basta con que pulses el botón enviar y tus amigos recibirán en su correo un enlace de tu parte que les llevará al curso sobre el que quieres informarles.
Tus datos:
Nombre: Mail:
Datos de tus amigos:
Nombre: Mail:
Nombre: Mail:
Nombre: Mail:
Nombre: Mail:
Nombre: Mail:
Comentarios a incluír:

Cursos y Masters