Curso de Auxiliar Administratiu Diputació Provincial de Barcelona - Sólo Barcelona

Tipo de curso:
Oposiciones
Metodología:
Semipresencial
Forman en:
Toda España
Nº de horas:
Titulación otorgada:
No disponible
Precio aprox:
Promoción especial:
No disponible
Requisitos de acceso: -Tenir la nacionalitat espanyola o tenir la
nacionalitat d'algun dels Estats membres de la
Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut
de tractats internacionals subscrits per la
Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui
aplicable la lliure circulació de treballadors.
També podran ésser admesos els seus descendents,
el cónjuge i els descendents del cónjuge,
tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals
dels altres estats membres de la Unió
Europea o dels estats als quals, en virtut de
tractats internacionals subscrits pel la UE i
ratificats per l'Estat espanyol, els sigui aplicable
la lliure circulació de treballadors, qualsevol
que sigui la seva nacionalitat, sempre i quan els
cónjuges no estiguin separats de dret i, pel que
fa als descendents, siguin menors de vint-i-un
anys o majors d'aquesta edat peró visquin a
cárrec dels seus progenitors, i els familiars de
nacionals d'altres estats quan així estigui previst
en els tractats internacionals celebrats per
la Comunitat Europea i ratificats per Espanya.


-Haver complert divuit anys i no superar
l'edat establerta per a la jubilació forçosa.


-Posseir el títol académic de graduat escolar,
graduat en educació secundária obligatória,
batxillerat elemental, formació professional de
primer grau, técnic auxiliar (LOGSE), o un
d'equivalent, o bé qualsevol altre de nivell superior.
Els requisits académics de titulació obtinguts
a l'estranger hauran d'estar acompanyats de
l'ordre ministerial corresponent de reconeixement
del títol expedit en aquests estats d'acord
amb el que preveu el Reial Decret 104/1988, de
29 de gener, sobre homologació i consolidació
de títols i estudis estrangers d'educació no universitária
(BOE núm. 41, de 17 de febrer de
1988).


-Posseir la capacitat física i psíquica necessária
per a l'exercici de les funcions própies de
les places convocades. Pel que fa a les persones
disminuïdes, s'atindran al que estableix el Decret
66/1999, de 9 de març.

JUSTIFICACIÓN / DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Curso para preparar oposiciones a auxiliar administrativo de la Diputación Provincial de Barcelona.
Pedir más información: Curso de Auxiliar Administratiu Diputació Provincial de Barcelona - Sólo Barcelona Enviar a un amigo: Curso de Auxiliar Administratiu Diputació Provincial de Barcelona - Sólo Barcelona

SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN / CONTACTAR CENTRO

Si quieres ponerte en contacto con XENIUM Barcelona, o deseas que te facilite más información sobre Curso de Auxiliar Administratiu Diputació Provincial de Barcelona - Sólo Barcelona, tan sólo comprueba que cumples los requisitos necesarios y utiliza el siguiente formulario:

Nombre Apellidos
Fecha de nacimiento (La edad es requerida) / /
Indica tu Nivel de estudios actual
Teléfono Email
Residencia Provincia
Dirección Piso
Población Cód. Postal
Comentarios (Puedes modificarlos a tu gusto)
Al pulsar Enviar acepto las condiciones de uso.
 

TEMARIO CUBIERTO POR EL CURSO

1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. El Tribunal Constitucional. La reforma constitucional.

2. El poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial.

3. Organització territorial de l'Estat. Les comunitats autónomes i els seus estatuts.

4. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus órgans de govern.

5. La província en el régim local. Organització provincial. Competéncies.

6. El municipi. Organització municipal. Competéncies.

7. Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. La comarca. Entitats d'ámbit territorial inferior al municipi.

8. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d'elaboració i aprovació.

9. La funció pública local.

10. Els béns de les entitats locals. Els contractes administratius a l'ámbit local. La selecció del contractista. Drets i deures del contractista i de l'Administració. Execució, modificació i suspensió. La revisió de preus. Invalidesa dels contractes. Extinció dels contractes.

11. Les hisendes locals i els seus pressupostos.

12. L'acte administratiu. Concepte. Classes. Eficácia.

13. El procediment administratiu. L'expedient. Cómput de terminis. Fases del procediment. Recursos.

14. Funcionament dels órgans col?legiats locals. Convocatória i ordre del dia. Actes i certificats dels acords.

15. L'arxiu. Definició i funció de l'arxiu a l'Administració. Ordenació dels documents. Ordenació numérica, cronológica i alfabética. El registre de documents.

16. Concepte i contingut dels documents propis de l'Administració: dictámens, decrets, propostes de resolució, convenis, notificacions, informes, etc.

17. Organització i funcionament de la Diputació de Barcelona.

18. La protecció de dades de carácter personal. Obligació del seu compliment. Repercussió en l'ámbit local.

19. La Diputació de Barcelona: objectius que té plantejats en relació amb l'ámbit local. Principals polítiques d'assisténcia i d'assessorament.

20. Estadística: variables i freqüéncies. Séries. Representació gráfica. Mesures de posició o mitjanes. Mesures de dispersió.

Pedir más información: Curso de Auxiliar Administratiu Diputació Provincial de Barcelona - Sólo Barcelona Enviar a un amigo: Curso de Auxiliar Administratiu Diputació Provincial de Barcelona - Sólo Barcelona

Categorías de cursos y Masters relacionadas CURSOS RELACIONADOS EN OTRAS CATEGORÍAS

» Cursos y Masters » Administración y Oposiciones » Oposiciones Locales

Categorías de cursos y Masters relacionadas OTRAS SUBCATEGORÍAS RELACIONADAS

» Administración y Oposiciones » Oposiciones Locales » Oposiciones a Administraciones Locales
» Administración y Oposiciones » Oposiciones Locales » Oposiciones a Auxiliar Administrativo

Cursos y Masters relacionados CURSOS Y MASTER RELACIONADOS POR SU CONTENIDO

Ver resumen Oposicions Auxiliar de l´Administració Local (Sólo alumnos de Barcelona)

Listado de todos los Cursos de Endavant Opos
Listado de todos los Masters de Endavant Opos

Ver resumen Oposiciones Auxiliar Administrativo del Estado (Sólo alumnos de Barcelona)

Listado de todos los Cursos de Endavant Opos
Listado de todos los Masters de Endavant Opos

Ver resumen Oposiciones Auxiliar de Bibliotecas y Archivos (Sólo alumnos de Barcelona)

Listado de todos los Cursos de Endavant Opos
Listado de todos los Masters de Endavant Opos

Ver resumen Oposiciones Auxiliar de Bibliotecas y Archivos (Sólo alumnos de Barcelona)

Listado de todos los Cursos de Endavant Opos
Listado de todos los Masters de Endavant Opos

Ver resumen Oposiciones Auxiliar Administrativo del Estado (Sólo alumnos de Barcelona)

Listado de todos los Cursos de Endavant Opos
Listado de todos los Masters de Endavant Opos

Ver resumen Oposicions Auxiliar de l´Administració Local (Sólo alumnos de Barcelona)

Listado de todos los Cursos de Endavant Opos
Listado de todos los Masters de Endavant Opos

Ver resumen Oposicions Auxiliar de l´Administració Local (Sólo alumnos de Barcelona)

Listado de todos los Cursos de Endavant Vallés
Listado de todos los Masters de Endavant Vallés

Ver resumen Oposiciones Auxiliar Administrativo del Estado (Sólo alumnos de Barcelona)

Listado de todos los Cursos de Endavant Vallés
Listado de todos los Masters de Endavant Vallés

Ver resumen Oposiciones Auxiliar de Bibliotecas y Archivos (Sólo alumnos de Barcelona)

Listado de todos los Cursos de Endavant Vallés
Listado de todos los Masters de Endavant Vallés

Ver resumen Oposiciones Auxiliar de Bibliotecas y Archivos (Sólo alumnos de Barcelona)

Listado de todos los Cursos de Endavant Vallés
Listado de todos los Masters de Endavant Vallés


Cursos y Masters relacionados BÚSQUEDAS RELACIONADAS

Buscador de cursos - auxiliar - administratiu - diputaci - provincial - barcelona
Pedir más información: Curso de Auxiliar Administratiu Diputació Provincial de Barcelona - Sólo Barcelona Enviar a un amigo: Curso de Auxiliar Administratiu Diputació Provincial de Barcelona - Sólo Barcelona

ENVIAR A UN AMIGO

Escribe el email de hasta 5 amigos a los que quieras enviar información sobre este curso, puedes dejar el texto que aparece como comentario o escribir el tuyo propio. Cuando acabes, basta con que pulses el botón enviar y tus amigos recibirán en su correo un enlace de tu parte que les llevará al curso sobre el que quieres informarles.
Tus datos:
Nombre: Mail:
Datos de tus amigos:
Nombre: Mail:
Nombre: Mail:
Nombre: Mail:
Nombre: Mail:
Nombre: Mail:
Comentarios a incluír:

Cursos y Masters