Curso de Auxiliar Administratiu Ajuntament de Barcelona

Tipo de curso:
Oposiciones
Metodología:
OnLine
Forman en:
Toda España
Nº de horas:
Titulación otorgada:
No disponible
Precio aprox:
Promoción especial:
No disponible
Requisitos de acceso: -Tenir la nacionalitat espanyola o la d´un dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya.


-Posseir títol d´ensenyament secundari obligatori, graduat escolar, formació professional de 1r grau o equivalent. Si es tracta d´un títol obtingut a l´estranger, cal disposar de l´homologació corresponent del Ministeri d´Educació i Ciéncia.


-Tenir 18 anys i no haver fet els 56 anys en la data de finalització de la presentació d´instáncies.

JUSTIFICACIÓN / DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Curso para preparar oposiciones a auxiliar administrativo del Ayuntaminto de Barcelona.
Pedir más información: Curso de Auxiliar Administratiu Ajuntament de Barcelona Enviar a un amigo: Curso de Auxiliar Administratiu Ajuntament de Barcelona

SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN / CONTACTAR CENTRO

Si quieres ponerte en contacto con XENIUM Barcelona, o deseas que te facilite más información sobre Curso de Auxiliar Administratiu Ajuntament de Barcelona, tan sólo comprueba que cumples los requisitos necesarios y utiliza el siguiente formulario:

Nombre Apellidos
Fecha de nacimiento (La edad es requerida) / /
Indica tu Nivel de estudios actual
Teléfono Email
Residencia Provincia
Dirección Piso
Población Cód. Postal
Comentarios (Puedes modificarlos a tu gusto)
Al pulsar Enviar acepto las condiciones de uso.
 

TEMARIO CUBIERTO POR EL CURSO

1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis general. Drets i deures fonamentals dels espanyols.

2. El Govern i l'Administració de lEstat. El poder legislatiu. El poder judicial.

3. Organització territorial de l'Estat. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus órgans de govern.

4. L'Administració Pública a l'ordenament espanyol. Principis d'actuació de l'Adminis tració Pública. Tipologia de les Administracions Públiques El régim local espanyol.

5. L'organització municipal. Especial referéncia a organització política (Alcalde, Tinents d'Alcalde, Regidors), executiva (el model de gestió gerencial), territorial (els districtes) i funcional (organismes autónoms i entitats públiques empresarials) de l'Ajuntament de Barcelona.

6. La Carta Municipal: El seu contingut i principals característiques.

7. El procediment administratiu: Concepte, principis generals, fases i terminis.

8. L'acte administratiu. Concepte. Classes. Revisió dels actes en via administrativa.

9. Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Els pressupostos locals.

10. Els tributs i taxes municipals. Concepte. Referéncia als principals tributs munici pals (especialment lBl, IAE, lmpost de vehicles de tracció mecánica ¡ Plusválua).

11. La protecció de dades de carácter personal: régim jurídic.

12. Tipologia del personal al servei de les Administracions Públiques. La funció públi ca: concepte i régim jurídic Les bases del régim estatutari de la funció pública

13. La selecció de personal. La provisió de llocs de treball. Les situacions administratives dels funcionaris.

14. Drets i deures dels funcionaris. El régim retributiu. Les incompatibilitats. Régim disciplinari.

15. El sistema espanyol de la Seguretat Social. Régim general: afiliació i cotització. Acció protectora: contingéncia ¡ prestacions.

16. L.'arxiu. Definició i funció de l'arxiu a l'Administració. Ordenació dels documents. Ordenació numérica, cronológica i alfabética. El registre. Comunicacions i notificacions

17. Les noves tecnologies en la Societat de la informació. La web de l'Ajuntament de Barcelona. Trámits 'on line": la carpeta del ciutadá. Altres webs municipals. Serveis telefónics

18. Coneixement de la ciutat de Barcelona: evolució histórica.. Evolució demográfica Urbanisme: transformació urbana de la ciutat ¡ projectes urbans en execució.

19. Barcelona ciutat de la cultura: museus, teatres, biblioteques. La ciutat i l'esport: equipaments esportius. Les festes tradicionals de la ciutat. Els seus edificis i l'art

20. L'actualitat de la ciutat: darrers esdeveniments socials i culturals.

Pedir más información: Curso de Auxiliar Administratiu Ajuntament de Barcelona Enviar a un amigo: Curso de Auxiliar Administratiu Ajuntament de Barcelona

Categorías de cursos y Masters relacionadas CURSOS RELACIONADOS EN OTRAS CATEGORÍAS

» Cursos y Masters » Administración y Oposiciones » Administración Pública

Categorías de cursos y Masters relacionadas OTRAS SUBCATEGORÍAS RELACIONADAS

» Administración y Oposiciones » Administración Pública » Cursos para Ayuntamientos

Cursos y Masters relacionados CURSOS Y MASTER RELACIONADOS POR SU CONTENIDO

Ver resumen Oposiciones para Administratiu D´Administració General D´Ajuntaments - Sólo Cataluña

Listado de todos los Cursos de Forum Educans
Listado de todos los Masters de Forum Educans

Ver resumen Oposiciones Auxiliar Administrativo de Servicios de Salud

Listado de todos los Cursos de Master-D
Listado de todos los Masters de Master-D

Ver resumen Auxiliar de Clínica Veterinaria

Listado de todos los Cursos de Instituto Americano
Listado de todos los Masters de Instituto Americano

Ver resumen Oposiciones Auxiliar de Enfermería

Listado de todos los Cursos de Master-D
Listado de todos los Masters de Master-D

Ver resumen Oposicions Auxiliar de l´Administració Local (Sólo alumnos de Barcelona)

Listado de todos los Cursos de Endavant Opos
Listado de todos los Masters de Endavant Opos

Ver resumen Oposiciones Auxiliar Administrativo del Estado (Sólo alumnos de Barcelona)

Listado de todos los Cursos de Endavant Opos
Listado de todos los Masters de Endavant Opos

Ver resumen Oposiciones Auxiliar de Bibliotecas y Archivos (Sólo alumnos de Barcelona)

Listado de todos los Cursos de Endavant Opos
Listado de todos los Masters de Endavant Opos

Ver resumen Oposiciones Auxiliar de Bibliotecas y Archivos (Sólo alumnos de Barcelona)

Listado de todos los Cursos de Endavant Opos
Listado de todos los Masters de Endavant Opos

Ver resumen Oposiciones Auxiliar Administrativo del Estado (Sólo alumnos de Barcelona)

Listado de todos los Cursos de Endavant Opos
Listado de todos los Masters de Endavant Opos

Ver resumen Oposicions Auxiliar de l´Administració Local (Sólo alumnos de Barcelona)

Listado de todos los Cursos de Endavant Opos
Listado de todos los Masters de Endavant Opos


Cursos y Masters relacionados BÚSQUEDAS RELACIONADAS

Buscador de cursos - auxiliar - administratiu - ajuntament - barcelona
Pedir más información: Curso de Auxiliar Administratiu Ajuntament de Barcelona Enviar a un amigo: Curso de Auxiliar Administratiu Ajuntament de Barcelona

ENVIAR A UN AMIGO

Escribe el email de hasta 5 amigos a los que quieras enviar información sobre este curso, puedes dejar el texto que aparece como comentario o escribir el tuyo propio. Cuando acabes, basta con que pulses el botón enviar y tus amigos recibirán en su correo un enlace de tu parte que les llevará al curso sobre el que quieres informarles.
Tus datos:
Nombre: Mail:
Datos de tus amigos:
Nombre: Mail:
Nombre: Mail:
Nombre: Mail:
Nombre: Mail:
Nombre: Mail:
Comentarios a incluír:

Cursos y Masters